Vyacheslav Schwarz (1838-1869)

1838,1869
艺术家 Vyacheslav Schwarz