Portrait of S. sobolev. 1832 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait of S. sobolev. 1832» - Karl Pavlovich Bryullov