Siege of Pskov Polish King Stephen Bathory in 1581. 1836 -1837 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Siege of Pskov Polish King Stephen Bathory in 1581. 1836 -1837» - Karl Pavlovich Bryullov