Siege of Pskov Polish King Stephen Bathory in 1581. Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Siege of Pskov Polish King Stephen Bathory in 1581.» - Karl Pavlovich Bryullov