lazzaroni and children. 1851-1852 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«lazzaroni and children. 1851-1852» - Karl Pavlovich Bryullov