Portrait of the poet Vasily Zhukovsky. 1837 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait of the poet Vasily Zhukovsky. 1837» - Karl Pavlovich Bryullov