Olga queens on a donkey. 1,835 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
Olga queens on a donkey. 1,835 — Karl Pavlovich Bryullov