Portrait of General-adjutant Count Vasily Alekseevich Perovski. Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Portrait of General-adjutant Count Vasily Alekseevich Perovski.» - Karl Pavlovich Bryullov