Head Abbot. 1850 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
«Head Abbot. 1850» - Karl Pavlovich Bryullov