The Last Day of Pompeii Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
The Last Day of Pompeii — Karl Pavlovich Bryullov