Portrait VA Perovski. 1824 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
Portrait VA Perovski. 1824 — Karl Pavlovich Bryullov