Malton, Thomas Senior. View from the Neva embankment on Vasilevsky Island in the Academy of Sciences Hermitage ~ part 08

随机图片
Malton, Thomas Senior. View from the Neva embankment on Vasilevsky Island in the Academy of Sciences — Hermitage ~ part 08