Portrait Kryuchkov. 1908 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
«Portrait Kryuchkov. 1908» - Ilya Repin