Portrait of Vasily Kirillovitch Syutayev. 1882 Ilya Repin (1844-1930)

随机图片
«Portrait of Vasily Kirillovitch Syutayev. 1882» - Ilya Repin