Portrait NY Derviz with the child. 1888-1889 Valentin Serov (1865-1911)

随机图片
«Portrait NY Derviz with the child. 1888-1889» - Valentin Serov