Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

随机图片
Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882 — Vasily Ivanovich Surikov