#39598 Edvard Munch (1863-1944)

«#39598» - Edvard Munch