Portrait of Lady Middleton (1824-1901) Franz Xavier Winterhalter (1805-1873)

随机图片
«Portrait of Lady Middleton (1824-1901)» - Franz Xavier Winterhalter