Portrait of G.R. Derzhavin Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

随机图片
Portrait of G.R. Derzhavin — Vladimir Borovikovsky