View toward the Pontoise Prison. (1881) Camille Pissarro (1830-1903)

«View toward the Pontoise Prison. (1881)» - Camille Pissarro