Gustav Klimt (1862-1918)

1862,1918
艺术家 Gustav Klimt