Frederick Leighton (1830-1896)

1830,1896
艺术家 Frederick Leighton